บทความ

ศาลรัฐธรรมนูญในโลกยุคใหม่

08/10/2020
207

Highlight


  • ศาลรัฐธรรมนูญในโลกยุคใหม่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานคดี โดยมุ่งเน้นประโยชน์ และสร้างรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยการเปิดให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) โดยสามารถศึกษารายละเอียดกระบวนการยื่นเอกสารประกอบคำร้องและการพิจารณาของศาล การส่งสำเนาคำร้อง สำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ระบบ e-filing และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถาม ในช่องทาง Line Official ในชื่อ Account ว่า @occ_th และจัดทำช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญผ่าน YouTube ศาลรัฐธรรมนูญ
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการคุ้มครองหลักการเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้อีกหลายประการ
          ดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญในโลกยุคใหม่จึงได้มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญได้สะดวกและรวดเร็ว จึงได้นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานคดีโดยการเปิดให้สามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านทางระบบงานคดีรัฐธรรมนูญอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดำเนินการทางระบบ  e - filing มีขั้นตอน ดังนี้
  1.           เข้าไปที่เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ www.constitutionalcourt.or.th จากนั้นคลิกไปที่แบนเนอร์ “การยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์” e-filing หรือเข้าลิงค์ http://efiling.constitutionalcourt.or.th/ 
  2.           ศึกษาข้อกำหนดในการยื่นคำร้อง ซึ่งในช่องทางการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แนบคู่มือและประกาศต่างๆ ของศาลรัฐธรรมนูญไว้ โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้
  3.           ทำการลงทะเบียน หรือ Log In (ในกรณีที่เคยลงทะเบียนแล้ว) เพื่อเข้าสู่ระบบ
  4.           ในกรณีที่ลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆให้ครบถ้วน อาทิ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและหมายเลขหลังบัตร ซึ่งจะทำการตรวจสอบหมายเลขบัตรจากทะเบียนราษฎร์ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจึงจะสามารถลงทะเบียนได้ และเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดไปที่ “ตรวจสอบความถูกต้อง” และ “ยืนยันการลงทะเบียน” จากนั้นจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน เพื่อกดยืนยันเข้าสู่หน้า e-filing
  5.           Log In ด้วยชื่อ เพื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมลและใส่รหัสผ่าน จากนั้นเข้าไปที่การยื่นคำร้องใหม่ หากเคยยื่นคำร้องระบบจะแสดงรายการคำร้องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ
  6.           จากนั้นกรอกข้อมูลรายละเอียด การยื่นคำร้องตามหัวข้อต่างๆ
  7.           จากนั้นแนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
  8.           ขั้นตอนสุดท้ายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และกด “ยื่นคำร้อง” เพื่อให้ระบบบันทึกข้อมูล ซึ่งหากยื่นคำร้องแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
          นอกจากนี้ยังมีบริการปรึกษาคดีที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญผ่านทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญอีกด้วย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Line Official ในชื่อ Account ว่า @occ_th หรือคลิกที่ https://lin.ee/P2cbxmf
          รวมถึงการจัดทำช่องทางเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจในพันธกิจ การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับข้อโต้แย้งทางรัฐธรรมนูญผ่านทางช่องทาง YouTube ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/channel/UC1V68XwFdV88jDKGGWBPFqQ      
          ทั้งนี้แม้ว่าขั้นตอนและกระบวนการจะเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานงานคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้อยู่ในระดับสากลและเท่าทันโลกยุคดิจิทัลในโลกยุคใหม่ แต่ศาลรัฐธรรมนูญยังคงไว้ซึ่งพันธกิจสำคัญ ในการสร้างหลักประกันด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
Back to top